sáanii kǫ’ yee da’ałt’eis tł’óo’gi

Sáanii tł’óo’gi da’ałt’eis.

Taos’nii’ nídeinikadgo da’ahinél’įį go naazį.

Nah góó ninádaagałgo.

Ba’áłchíní dóó bitsóóké shįį yik’idadéez’įį’go da’ałt’eis.

Amá ídlįį gi ayóo yee danilį.

Bááh ádeił’įį gi nidi ayóo yee danilį.

Doo bidaa’ daadííl góó.

Doo bighádahasdząą góó.
Notes:

Audio version performed by the author

Read the English-language translation by the author, “Women are cooking outside over the fire.”

Source: Poetry (July/August 2022)
More Poems by Michelle Whitstone